submenu

REGULAMIN ZARZĄDU

Regulamin Zarządu Spółki Hotblok S.A.

§ 1

Zarząd HOTBLOK S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów :

- ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 )

- Statutu Spółki

- niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 12 ust.2 Statutu Spółki


zobacz regulamin

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK S.A.

zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb i zakres działania Rady Nadzorczej HOTBLOK S.A.

§2

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki

§3

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono Przedsiębiorstwo HOTBLOK Spółka Akcyjna.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki


zobacz regulamin

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki HOTBLOK S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie HOTBLOK Spółki Akcyjnej zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” lub „Zgromadzeniem”, obraduje w myśl zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

I. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiających uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.


zobacz regulamin

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Statut - tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: HOTBLOK Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu HOTBLOK S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

Akcjonariuszami – Założycielami Spółki są:

1. Krzysztof Macha, zamieszkały w ...

2. Mirosław Karkoszka, zamieszkały w ...

3. Zbigniew Torbus, zamieszkały w ....


zobacz statut

kontakt dla inwestorów:

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

tel.:+48 501 730 500

mail: aleksander.gruszczynski@hotblok.pl

animator rynku w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect:

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27

43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 812 84 40

fax: +48 33 812 84 42

mail:

notowania HOTBLOK s.a. na newconnect:

image.png

beneficjent

eur.png

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie
w MSP, na realizację projektu pt. „Przygotowanie firmy HOTBLOK do pozyskania inwestorów zagranicznych“.

Copyright HOTBLOK | all right reserved

designed by the white tree